\"http://www.scubacam-festival.com/logo_cierne_priesvitne.png\"
 
1. medzinárodný festival
 
potápačskej tvorby
 


SCUBACAM
 

10.-12. jún 2011
 
PROPOZÍCIE (v.20211)
 
\"http://www.scubacam-festival.com/img/DSC_1111.jpg\"

Vyhlasovateľ a organizátor
 
ACADEMIA AQUATICA s.r.o.
kancelária: Mierová 246, 821 05 Bratislava, tel./fax:  + 421 2 55 56 8282,
 
Riaditeľ festivalu: Mgr. Martin Ferák, tel.: + 421 905 614 345,
e-mail: ferakm@gmail.com 

Bankové spojenie:
TATRABANKA : 2627116639/1100
IBAN : SK6211000000002627116639
SWIFT : TATR SK BX
 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Medzinárodný festival potápačskej tvorby SCUBACAM sa organizuje prvý krát v roku 2011. Má má ambíciu stať sa každoročnou pravidelne organizovanou súťažou. Hlavným organizátorom 1.ročníka je Academia Aquatica s.r.o., Bratislava – jedno z popredných potápačských centier PADI v Slovenskej republike.
 2. Organizátor garantuje všetkým súťažiacim rovnaké práva počas súťaže, ako i voľný prístup k informáciám týkajúcich sa súťaže.
 3. Organizátor sa zdrží akejkoľvek politickej, rasovej, alebo náboženskej diskriminácie voči účastníkom súťaže.
 4. Oficiálnymi jazykmi festivalu sú slovenčina a angličtina.
 
II. Účasť a nominácia
 
 1. Súťaže festivalu sú otvorené pre všetkých amatérov i profesionálov.
 2. Do súťaže festivalu môžu prihlásiť diela ich výrobcovia, majitelia, distribútori, autori a pod.
 3. Spolu s prihláškou diel/diela je potrebné uhradiť organizátorovi súťaže súťažný poplatok vo výške 15 eur/súťažná kategória. Organizátor príjme od jedného autora najviac 4 diela do jednej kategórie. Nie je možné prihlásiť jedno dielo do viacerých kategórii súčasne. Diela nemôžu byť prihlásené opakovane.
 4. Poštovné a poistné hradí odosielateľ, náklady na spätné doručenie organizátor.
 5. Výberová komisia organizátora si vyhradzuje právo preradiť zaslané dielo do inej kategórie, pokiaľ toto svojou povahou lepšie zodpovedá inej kategórii, než uviedol autor na prihláške.
 6. Diela, ktoré nezodpovedajú definovaným podmienkam festivalu, nebudú zaradené do súťaže, môžu však byť prezentované mimo súťaž.
 7. Diela a prihlášky je potrebné zaslať/doručiť na adresu organizátora.
 8. Organizátor vyvinie maximálne úsilie o zachovanie diel v nepoškodenom stave  počas súťaže a verejnej prezentácie, každopádne nepreberá záruku za prípadné poškodenie, či stratu diel.V prípade zasielania diel poštou, odporúčame kvalitné ochranné balenie a prípadne poistenie.
 
III. Miesto a termín
 
Miesto konania:
Dom kultúry Ružinov a areál RADOSŤ Štrkovecké Jazero      

Termín konania:
3. – 12. jún 2011
 
IV. Súťažné kategórie
 
FILM A VIDEO
kategória A

Formáty: VHS, mini DV, DV, DVD. Pri všetkých filmových dielach musí byť minimálne 40 % záberov nafilmovaných pod vodou! K prihláške je nutné pripojiť stručný obsah (anotáciu) diela a úplnú komentárovú listinu v jazyku slovenskom alebo českom, resp. anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom a španielskom.
 
FAREBNÁ FOTOGRAFIA
kategória B1: sladká voda
kategória B2: slaná voda
kategória B3: bazénová fotografia
kategória B4: experimentálna fotografia (silná postproces. úprava a pod.)

ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA
kategória C

V súťažných kategóriách fotografií je podmienkou, aby aspoň časť záberu bola spod vodnej hladiny. Predpísaný formát tlačených diel je 30x40 cm alebo 35x45 cm. Snímky musia mať na zadnej strane vyznačené meno autora a názov snímku. Prijaté budú len fotografie bez rámu a podkladu.
 
AUTORSKÉ PORTFÓLIO
kategória D


Diela zaslané do kategórie D – Autorské portfólio, musí pozostávať z 10 snímok jediného autora zaslaných v digitálnej forme (napr.CD,DVD,USB flash, HDD..a pod., nie e-mailom).

V každej súťažnej kategórii sa musia zúčastniť aspoň traja súťažiaci, v opačnom prípade budú ich diela prezentované mimo súťaž. Organizátor tiež uvíta ak súťažiaci spolu s prácami zašle aj vlastný autoportrét. Maximálny počet súťažných diel od jedného autora v jednej kategórií je 4 ks.
 
V. Téma
voľná
 
VI. Uzávierka a súťažné poplatky
 
Termín zaslania prihlášok: do 15. 5. 2011
Termín odovzdania súťažných prác do 20. 5. 2011
Vysoko odporúčané je zaslať diela čím skôr.
 
VII. Hodnotenie a ceny

 1. Poradie v súťaži sa vytvorí bodovým ohodnotením každého predloženého súťažného diela
 2. Odborná porota si vyhradzuje právo, oceniť mimoriadne vydarené súťažné diela v jednotlivých kategóriách.
 3. Ceny sa odovzdajú 11. 6. 2011 v priebehu vyhlasovania výsledkov 1. ročníka festivalu SCUBACAM, v kinosále DK Ružinov. Ceny, ktoré si výhercovia osobne neprevezmú budú uložené v depozite organizátora festivalu, prípadne zaslané poštou po dohode s autorom.

  Ceny
  * GRAND PRIX SCUBACAM sa udeľuje bez ohľadu na kategóriu
  * Ceny za I. – III. miesto v každej súťažnej kategórii
  * Cena za najlepšie dielo slovenského autora – kategória film
* Cena za najlepšie dielo slovenského autora – kategórie fotografií
* Ceny spolupracujúcich organizácií a partnerov festivalu
* Zvláštne ceny
 
VIII . Súťažná porota

 1. Odborné medzinárodné poroty pozostávajú minimálne z troch osobností vysokokvalifikovaných a znalých v oblasti fotografovania a filmovania.
 2. Úlohou odbornej poroty je rozhodovať o poradí v súťaži, sledovať dodržiavanie reglementu súťaže a riešiť možné spory počas trvania súťaže.
 3. Rozhodnutia odbornej poroty sú konečné.
 4. Členovia odbornej poroty nemajú možnosť prihlásiť do súťaže svoje vlastné dielo.
 
IX. Diskvalifikácia a protesty

 1. Každý dôkaz o podvode, ktorý sa týka pôvodu súťažného diela prihláseného do súťaže, ako aj identity autora ktorý ho realizoval, povedie k diskvalifikácii súťažiaceho.
 2. Protesty sa predkladajú v písomnej forme, nie však neskôr, ako hodinu po vyhlásení výsledkov SCUBACAM. Každý protest sa predkladá riaditeľovi súťaže s kauciou 20 Eur.
 
X. Záverečné ustanovenia

 1. Prihláška k účasti znamená súčasne súhlas so znením propozícií.
 2. Autori prihlásením diela dávajú súhlas organizátorovi festivalu SCUBACAM k jeho nekomerčnému využitiu výhradne na propagáciu a reklamu festivalu SCUBACAM. Pri každej forme takéhoto použitia bude uvedené meno autora. Autorský honorár, či inú formu náhrady si však nebude možné nárokovať. Záujemcom o kúpu prezentovaných súťažných diel bude postúpený priamy kontakt na autora.
 3. Súťažné diela, ktoré si súťažiaci neodnesú osobne po skončení súťaže, budú ich autorom zaslané poštou do 30 dní od skončenia festivalu.
 4. Organizátor festivalu upozorňuje, že nenesie právnu zodpovednosť za prezentáciu diel, ktoré budú prihlásené do súťaže v rozpore s platnými zákonnými normami. Prihlasovateľ prihlásením diela do súťaže, preberá všetku zodpovednosť za prípadné nároky vyvodzované voči organizátorovi festivalu z titulu verejnej prezentácie ním prihláseného diela.
 5. Slovenský text propozícií platí ako záväzný. Právne vzťahy medzi prihlasovateľmi, účastníkmi festivalu, jeho vyhlasovateľom a organizátorom sa riadia podľa zákonov Slovenskej republiky.
 
\"http://www.scubacam-festival.com/img/DSC_0525.jpg\"\"http://www.scubacam-festival.com/img/DSC_1100.jpg\"\"http://www.scubacam-festival.com/img/DSC_0607.jpg\"
\"\"
\"\"
 

Kontakt


Mierova 246
821 05 Bratislava
Tel.: +421 905 614 345


Email: info@scubacam-festival.com